Radyoloji Teknisyenlerinin Mesaisi 5 Saat

19 Mayıs 2015 Salı, 15:28
Radyoloji Teknisyenlerinin Mesaisi 5 SaatMahkeme, radyoloji teknisyeninin, haftalık mesai saatinin 35′ten 25′e indirilmesi talebinin ”zımnen reddinin iptali” için açtığı davada, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.


 


Çerkezköy Devlet hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacı 3153 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca günlük mesai süresinin 7 saatten 5 saate indirilmesi istemiyle idareye yaptığı başvurunun reddi üzerine Tekirdağ İdare Mahkemesine açtığı dava lehine sonuçlandı.


 


T.C.       


TEKİRDAĞ İDARE MAHKEMESİ 


ESAS NO: 2012/695        


YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI


İSTEYEN DAVACI             


VEKİLİ   AV. GONCA SAYIN


                Atatürk Bulvarı 46/13 – Sıhhiye-Çankaya ANKARA


KARSI TARAF (DAVALI! î ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI • Çerkezköy/TEKİRDAĞ


İSTEMİN ÖZETİ : Çerkezköy Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacı, 3153 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca günlük mesai süresinin 7 saatten S saate indirilmesi istemiyle yaptığı 18/04/2012 tarihli başvuranım reddi yolundaki 30/04/2012 gün ve 3910 sayılı Çerkezköy Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminin; kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen 5947 sayılı Kanunun 9. maddesiyle 3153 sayılı Kanuna eklenen c’-: I. madde hükmünün yanlış yorumlanarak tesis edildiği, zira 5947 sayılı Kanunun iptali istemiyle’ açılan davada Anayasa Mahkemesi’nin. 9. maddede geçen 35 saatlik süreden anlaşılması gerekenin “Azami Süreler” olduğuna vurgu yaptığı, anılan madde hükmünde radyasyon do/tı limitlerinin çıkarılacak yönetmelikle belirlenerek bu limitlerin aşılması halinde haftalık çalışma sürelerinin kısaltılabilmesine imkan tanındığı, halen yürürlükte olan 1939 tarihli Tüzükte ise günlük çalama sûrelerini 5 saatle, haftalık çalışma sürelerini ise 25 saatle kısıtlayan amir bir düzenleme bulunduğu, öte yardan yapılan kanuni düzenlemenin radyasyona maruz kalarak çalışan sağlık personelinin çalınma saatlerini arttıracak şekilde yorumlamanın, ülkemizin taraf olduğu İLO sözleşmelerine aykırı olduğu, dolayısıyla idarenin yanlış yoruma dayanan bu işlemin hukuka uyarlılık taşımadığı belirtilerek, iptali ve önceliklc yürütmenin durdurulması istenilmektedir. SAVUNMANIN ÖZETİ               : 5947 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra. Sağlık


Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Mûdürlüğü’nün valiliklere gönderdiği ] 2/02/2010 tarih ve 6145 sayılı genel yazıda; “Radyoloji çalışma saatlerinin 7 saat olarak uygulanması gerektiğinin” ifade edildiği, radyolojide görev yapan personelin Cfi’l0/2007 gün ve 26665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında’Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca dozimetre kullandığı, bu dozimetrelerin rutin olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca izlendiği, bu güne kadar herhangi bir doz aşımına rastlanmadığı, -yine aynı yönetmeliğin 8. maddesinde bu personelin vardiya veya nöbet düzeninin belirlenmesi hususunda kurum amillerine yetki tanındığı belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmakladır.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Karar veren Tekirdağ İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:


Dava. Çerkezköy Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacının. 3153 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca günlük mesai süresinin 7 saatten 5 saate indirilmesi istemiyle yaptığı 18/04/2012 tarihli başvurunun reddi yolundaki 30/04/2012 gün ve 3910 sayılı Çerkezköy Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.


2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun. 05/07/2012 gün ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun 57. maddesiyle değişik 27/2. maddesinde; Danıştay veya idari mahkemelerin idari işlemin uygulanması hal i «do telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka’ aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar ‘verebilecekleri, yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle açıkça hukuka aykırı olduğunun ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç vc imkansız zararların neler olduğunun belirtileceği hüküm altına alınmıştır.

 


657 sayılı Devlet Memurları Kanun unun 99. maddesinde; ‘Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmelikleılc, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalınma süreleri tespit olunabilir.” kuralına yer verilmiştir.


3153 sayılı Radyoloji.. Radiom Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a, 30/01/2ÖÎO ‘gün ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle eklenen Ek 1. maddede: ’İyonlaştırıcı radyasyonla telhis, tedavi veya ansıtmanın yapıldığı yerler ile bu ¡¡i veya izlemlerde çalıdan personelin haftalık çalışma sûresi 35 saattir. Bu süre içerisinde. Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.’ hükmü kurala bağlanmıştır.


06‘05/1939 gün ve 4201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyoloji, Radyom Ve Elektrikle Tedavi Müesseleri Hakkında Nizannamenin 21. ve 22. maddelerindeyse sırasıyla; “Röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışı lama?- Röntgen muayenehanelerinde pazardan maada ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır.’ ve ‘Hastahanelerde, röntgen ve radyom ile tam müddetle (günde–5 saat) çalışan kimseler, hastahanenin başka işlerinde kullanılamaz. Bunlara gece uykularını ihlal edecek iş verilmemelidir.” şeklindeki amir hükümlere yer verilmiştir.


5947 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, bu kanunda çıkarılacağı belirtilen yönetmelik henüz çıkarılmamışsa da. bu kanundan önce 06. :û 2007 gün ve 26665 sayılı Resmi Gazetemde yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz ümitlen Hakkında Yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerinde özetle; iyonlaşııncı radyasyonla çalışan sağlık personelinin maruz kalabileceği maksimum doz limitleri belirlenerek vardiya veya nöbet usulünde çalıştırılabilecek bu personelin anılan doz sınırlan içinde günlük mesailerinin düzenlenmesi huyunda kurum amirlerine yetki verilmekle birlikte, aynı yönetmelikte anılan personelin mesai saatleri hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.


Uyuşmazlığın. 3153 sayılı Kanun’a 5947 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle eklenen Ek I. maddesinde belirtilen ’bu iş yerlerinde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir.” şeklindeki düzenlemeden kaynaklandığı anlaşıldığından, belirtilen hükmün nasıl yorumlanması gerektiği noktasında; Ülkemizin 196$ yılında imzalayarak tarafolduğu01,’06<‘1960 tarihli ILO sözleşmesinin 115. Protokolünün (İşçilerin iyon izan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme) 5. maddesinde yer verilen “İşçilerin iyonizan radyasyonlara maruz kalışlarının mümkün olan en asgari hadde indirilmesi için her türlü gayret sarfedilmeli ve fuzuli olan her türlü manız kalışlar bütün ilgili taraflarca önlenmelidir.” şeklindeki düzenleme ile 5947 sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada, anılan Kanun’un 3153 sayılı Kanun’a Ek I. maddenin eklenmesine ilişkin 9. maddesi hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karararın gerekçesini dikkate almanın zorunlu olduğu kanaatine varılmıştır.


Bu bağlamda 04/12/2010 gün ve 27775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16<‘07/20!0 gün ve E:2010/29. K:2010/90 sayılı Anayasa Mahkemesi kararına bakıldığında; 5947 sayılı Kanun’un 9. maddesi yönünden davanın reddine karar verilmekle beraber, kararın gerekçesinde, uyuşmazlığa neden olan yukarıdaki yasa hükmü hakkında aynen: -“. .Maddede, 35 saat olarak belirtilen süre haftalık yapılacak azami çalışmanın ne kadar olacağını göstermekledir. Ayrıca Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri çalışılacak sürenin belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Çünkü dava konusu maddenin ikinci tümcesinde doz limitlerinin aşılması durumunda haftalık çalışma süresinin 35 saatin altına düşebileceği anlaşılmaktadır…günlük 5 saat olmak üzere haftalık 25 saatlik çalışma sûrelerinin 1939 tarihli nizamname ile idâre tarafından belirlendiği anlaşılmaktadır.,.2368 sayılı Yasa’da tüm sağlık personeli gibi radyasyonla çatıdan persone! için de haftalık 40 veya 45 saat çalışma suresi öngörülmüş, ancak bu süreler, radyasyonla çalışan personel için idare tarafından yönetmelikle 25 saat olarak belirlenmiştir. Yeni düzenlemede ise radyasyonla çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saate indirilmiştir. Aynea idarenin, dava konusu kurala veya 657 sayılı Yasa’nın 99. maddesine dayanarak çıkaracağı tüzük veya yönetmelikle yasada öngörülen azami çalışma sûresinden daha kısa çalışma süreleri belirleyebileceği kural altına alınmıştır,” şeklinde değerlendirmede bulunduğu görülmektedir. (Anayasa Mahkemesi kararında geçen -yönetmelikle 25 saat olarak belirlenmiştir- ibaresindc sehven yapılan bir hata sonucu tüzük yerine yönetmelik ifadesinin kullanıldığı, yine tüzükte bu personelin 5,5 gün çalışabileceği belirtilmiş olduğundan. 5 gün üzerinden hesaplanarak ulaşılan 25 saatlik haftalık çalışma süresinin -Tüzükte düzenlendiği- yolundaki değerlendirmenin de maddi bir hatadan kaynaklandığı açıktır. Nitekim Yargıtay da 2&>’12^2010 günlü bir ilamında buna vurgu yapmıştır.)


Ote yandan, parlamento, yürütme organı ve kamu idareleri tarafından hukuk alemine etkili kıtınan genel düzenleyici normlar: Anayasa, usulüne göre yürürlüğe koyulmuş Uluslararası Sözleşmeler ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler. Tüzükler. Yönetmelikler ile idare fonksiyonunun gereği olarak kanuna uygun şekilde çıkarılan Genelge, Tebliğ, Sirküler, Genel Yazılar vs. gibi genel düzenleyici işlemler şeklinde sıralanmıştır. Bu sıralamada yer alan her düzenleyici işlem arasında bir hiyerarşi bulunmakta ve normlar hiyerarşisine göre her düzenleyici işlem bir üst düzenleyici işleme uygun olmak zorundadır-


Düzenleyici bir işlem ise. sadece yönetilenler açısından genel ve soyut kurallar gerilmekle kalmayıp. “Icgcm patero quam facısti” (Kendi koyduğun kurala uy) ilkesi gereği idarenin kendini bağladığı, dolayısıyla uymak zorunda olduğu hukuki metin niteliği taşımaktadır.


Tüm bu anlatılanlar dikkate alındığında: 01)06’I960 tarihli İLO sözleşmesinin 115. protokolünde belirtildiği üzere çalışanların iyonizan radyasyonlara maruz kalmasını mümkün olan en asgari hadde indirme yükümlülüğü olan yasa koyucunun 5947 sayılı Kanunun 9. maddesiyle 3153 sayılı Kanun’a eklenmesini öngördüğü Ek I. maddede geçen 35 saatlik haftalık çalışma süresinin. 16/07/2010 gün ve E:2010/29,K:2010^90 sayılı Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği üzere “Azami Çalışma Süresini” ifade ettiği şeklinde değerlendirilmesinin zorunlu olduğu, hizmetin özelliğim dikkate alan idarenin ise 657 sayılı Kanunun 99. maddesinde yer verilen yetkiye dayanarak, konuya ilişkin 1939 tarihli nizamnameyi (Tüzük) çıkarmak suretiyle hastahanelerde, röntgen ve radyom ile çalışan personelin günlük çalışma süresini azami 5 saatle sınırlamakla birlikte bu kişilere her hafta pazar günü haricinde yarım gün daha izin verilmesini kurala bağladığı, tüzükle kendisini bağlayan idarenin eşdeğer yahut daha üst bir düzenlemeyle anılan personelin günlük ve haftalık çalışma saatlerini yeniden düzenlemediği sürece, normlar hiyerarşisine göre dalia altta bulunan diğer düzenleyici işlemlerle bu süreleri düzenlemesinin mümkün olmadığı açıktır.


Dosyanın incelenmesinden; Çerkezköy Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yaptığı. 5947 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinin ardından il valiliklerine gönderilen 12/02^2010 tarih ve 6145 sayılı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısına istinaden, günlük çalışma süresinin 7 saate yükseltildiği, bunun üzerine davacı tarafından günlük çalışma süresinin yeniden 5 saate indirilmesi ve aradaki 2 saatlik fazla çalışmadan kaynaklanan parasal hakların yasal faiziyle ödenmesi istemiyle davalı idareye başvuruda bulunulduğu, başvurunun dava konusu işlemle reddi üzerine sadece günlük mesaisinin 5 saate düşürülmesi istemiyle bakılmakta olan davayı açtığı görülmüştür.


Dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler, yukarıdaki mevzuat bükümleri ile açıklamalar çerçevesinde değerlendirildiğinde: 5947 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle 3153 sayılı Kanun’a eklenen Ek 1. maddede belirtilen 35 saat ibaresinin, bu personelin haftalık çalışabileceği “Azami Süreyi’ gösterdiği, nitekim 657 sayılı Kanun’un 99. maddesinde hizmetin niteliği .dikkate alınarak özel kanunlarla düzenlenen alanlarda çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle farklı çalışma süreleri belirlenebileceği ifade edilerek idarelere bu hususta yetki verildiği, çalışanların iyonizan radyasyonlara maruz kalmasını mümkün olan en asgari hadde indirecek tedbirleri içeren düzenlemeleri tapınakta mükellef olan yürütme organının da (Bakanlar Kurulu) tercihini tüzük yönünde kullanarak, hastanelerde görev yapan bu nitelikteki personelin günlük çalışma sürelerini 1939 tarihli Nizamnameyle (Tüzük) S saat olarak sınırladığı. 5947 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonraysa bu kuralı ortadan kaldıran eşdeğer yahut daha üst bir norm getirilmediği, ancak 5947 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün valiliklere gönderdiği 12/02/2010 tarih ve 6145 sayılı genci bir yazıya istinaden bu hizmetlerin yürütülmesinde görev alan sağlık personelinin günlük çalışına süresinin 5 saatten 7 saate yükseltildiği anlaşılmış olup.”normlar hiyerarşisine göre daha üstte yer alan tüzük hükmü hilafına düzenlemeler içeren bu genel yazı dayanak alınarak, davacının başvurusunun reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.


Öte yandan; İyonlaştırıcı radyasyonun, maruz kalma sürelerine bağlı olarak zamanla zararlı doz limitlerini aşarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceği bilinmekte olup, her nc kadar şu an itibariyle bu işleri yapan personelin Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan dozimetre kontrollerinde doz limitlerinin aşılmadığı belirlenmiş olsa da. mevzuata aykırı olarak bu ışınlara ınaruz kalınan sûreleri uzatan bu uygulamanın, doz limitlerinin aşılması noktasındaki riskleri arttırdığı tartışmasızdır. Dolayısıyla bu doz limitlerinin aşılma riskini artıran uygulama nedeniyle personelden alınacak verim vc yürütülecek hizmetin kalitesi olumsuz etkileneceği gibi, bu limitlerin aşılması halinde bu hizmeti yürütenler açısından telafisi güç ve imkansız zararların oluşabileceği tabiidir.


Açıklanan nedenlerle, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Edime Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 10/07/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 


 


BAŞKAN VEKİLİ ABDURRAHİM AY 101104


Uye


MEHMET ŞENOL BENLİ 55339


Üye


DAVUT TAŞGIT 124796

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yandex.Metrica
Devamını oku:
doktorlardan-afrikaya-yardim-eli.jpg
Doktorlardan Afrika'ya Yardım Eli…

Kapat