KPSS İle Sağlık Bakanlığı'na Atananlardan İstenen Belgeler

KPSS sonucuna göre Sağlık Bakanlığı'na Atananlardan Atamaya Esas İstenen Belgeler


ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki "Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez." hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. Bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir:
 
1.            İnternet adresimizde yayınlanan KPSS Açıktan Atama Başvuru Formunun (Bilgisayar ortamından alınacak çıktının tükenmez ya da dolma kalemle eksiksiz olarak doldurulması ve üzerinde kesinlikle silinti veya kazıntı olmaması gerekmektedir) aslı (Bkz. Ek 1),
 
2.            Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı (Yerleştirilenler tarafından ÖSYM sitesinden alınacaktır),
 
3.            En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı, eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı (Yerleşenlerin mutlaka diplomalarının aslı ile birlikte Kurumumuza diplomalarının arkalı önlü bir adet fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir),
 
4.            Avukatlık Kadrosuna yerleşenler için; Avukatlık Ruhsatının aslı (Yerleşenlerin mutlaka ruhsatlarının aslı ile birlikte Kurumumuza ruhsatlarının arkalı önlü bir adet fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir),
 
5.            Odyolog kadrolarına yerleşenler; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 13 üncü maddesine göre odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olduklarına dair diploma aslı veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktora belgesinin aslı, eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı (Yerleşenlerin mutlaka diplomalarının aslı ile birlikte Kurumumuza diplomalarının arkalı önlü bir adet fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir),
 
6.            Sağlık Fizikçisi kadrolarına yerleşenler; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 13 üncü maddesine göre, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği mezunlarının diplomalarının aslı ile birlikte bu eğitimleri üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans diploma aslı, eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı (Yerleşenlerin mutlaka diplomalarının aslı ile birlikte Kurumumuza diplomalarının arkalı önlü bir adet fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir),
 
7.            2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında),
 
8.            Mal Bildirim Beyannamesi (Doldurulup kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir, Bkz. Ek 2).
 
EVRAK TESLİMİ
 
Yerleşen adayların yukarıdaki belgeleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı tarafından oluşturulacak teslim bürosuna,elden teslim etmesi gerekmekte olup, posta veya kargo ve kurye aracılığı ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.
 

 
HATIRLATMALAR:
 
1.            Yerleşen adayların 3. 4. 5. ve 6. madde çerçevesinde teslim edecekleri belgeler Kurumumuzca tasdik edilerek asılları iade edilecektir. Noter tasdiki yaptıranların evrakları da kabul edilecektir.
 
2.            Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin "Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması" başlıklı bölümün 9'uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.
 
3.            Kurum kadrolarına yerleşip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve Kurumumuza hiçbir belge sunulmadığından, adreslerine bilgi verilemeyecektir.
 
4.            Ataması yapılanların tebligatları için kişilerin MERNİS sistemindeki adresleri geçerli olacaktır.
 
5.            657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu göreve başlayış tebellüğ tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde atamaları iptal edilecektir.
 
6.            Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde yalnızca bir dilekçeyi Kurumumuza göndererek durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.
 
7.            KPSS atamalarına göre kurumumuz kadrolarına yerleşip halen başka bir kamu kurumunda 4/A'ya tabi çalışanların kendi kurumlarından alacakları görev belgesi ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir.
 
8.            Kurum kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.
 
KPSS Yerleştirme sonuçlarına göre;
 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı kadrolarına yerleşenler http://www.tkhk.gov.tr adresinden,
 
Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü); http://personel.saglik.gov.tr/ adresinden,
 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı kadrolarına yerleşenler; http://www.thsk.gov.tr adresinden,
 
Atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.
 
İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

KPSS AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU

MAL BİLDİRİMİ FORMU

ETİKETLER : KPSS KPSS İle Atananlardan İstenen Belgeler KPSS İle Atananlardan İstenen Belgeler sağlık bakanlığı türkiye halk sağlığı kurumu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tkhk
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
E-Mail Bülten Kaydı
- -
İl ve Halk Sağlığı Müdürlükleri Birleşmeli mi?
EVET
HAYIR
KESİNLİKLE BİRLEŞMELİ
FİKRİM YOK
Personel Sağlık Haber | PersonelSaglik | Sağlık Personelinin Sesi Haber Platformu
PERSONEL
Türk Sağlık-sen
Sağlık Personeli
Personel Sağlık
SAĞLIK
THSK
TKHK
Sağlık-sen
SİYASET
Memurlar
Sağlık Bakanlığı
Mehmet Müezzinoğlu
KURUMSAL
Reklam
Kadromuz
Haber Gönder
LİNKLER
My Memur.Com
Memurdan Al Sat
Personel Sağlık TR
Yandex.Metrica