Kalbin Anatomisi Ve İleti Sistemi

Bu haber SaglikPersonelininSesi.Com tarafından 16 Nisan 2010 Cuma 07:59:01 eklenmiş ve 44995 defa okunmuştur.
Kalbin Anatomisi Ve İleti Sistemi


Bekar Kamu Çalışanlarına Müjde!

Kalbin Anatomisi
Tabakaları
Boşlukları
Kapakçıkları
Kalbe gelen ve çıkan büyük damarlar
Arteri venleri
ileti sistemi
KALBiN ANATOMiSi
Kalp, göğüs boşluğunda ön mediastinumda sağ ve sol akciğerler arasında, sternum, özefagus ve diyaframa arasında perikard’ın içinde bulunur. Miyokard, perikard ve endokard olmak üzere üç tabakadan oluşan, temel işi kanı pompalamak olan hayati bir organdır.

Kalbin Temel Olarak Fonksiyonu
1.Oksijenlenmiş kanı,arteriyal sistemi ve hücrelere pompalamak

2.Kirli kanı venöz sistem aracılığı ile toplayarak yeniden temizlenmek ve oksijenlenmek üzere akciğerlere göndermektir
Kalbin Fonksiyonel Anatomisi
Kalp göğüs boşluğunda ,ön mediastinumda ,sağ ve sol akciğerler ,sternum ,özofagus ve diyafragma arasında perikard denen bir torbanın içinde bulunur.Kalp her insanın yaklaşık yumruğu büyüklüğünde bir organ olup şekil bakımından ,künt tepeli asimetrik bir koniye benzer.Koninin tabanını atriumlar ,tepesini ise ventriküller oluşturur.Bu koninin 2/3 si orta hattın solunda ,1/3 i ise orta hattın sağında bulunur.Ağırlığı erişkinlerde 250_390 gr arasında değişir
Kalbin Fonksiyonel Anatomisi
Atriumların temel fonksiyonu prensip olarak ventriküllere geçiş yolu olmakla birlikte zayıf da olsa kanın ventriküllere pompalanmasına yardımcı olur.Ventriküller ,kanın akciğerlere ve periferik dolaşıma gönderilmesinde esas gücü sağlar
Kalbin Tabakaları
Kalp üç tabakadan oluşur;
Perikard
Myokard
Endokard dır
Kalbin Tabakaları
Perikard; Kalbin dış yüzünü çeviren iki tabakalı zardır.Paryatel perikard ,dışta yer alır ve çevre dokulardan gelebilecek enfeksiyonlara karşı engel oluşturur.Visseral perikard ,içte yer alan ve kalbe yapışık olan ince tabakadır.Bu iki perikard yaprağı arasına perikarial boşluk denir ,bu alanda 10_12 cm3 kadar perikardiyal sıvı bulunur.Bu sıvının en önemli fonksiyonu kalp atımları sırasında perikard yapraklarının birbirine sürtünmelerini önlemektir.Kalbin rahat hareket etmesini sağlar

Kalbin dış yüzünü perikard denilen çepeçevre bir zar kaplar. Bu zar ile kalp arasında, kalbin çalışırken rahat hareket edebilmesi için çok az miktarda kayganlaştırıcı sıvı bulunur.
Kalbin Tabakaları
Myokard; Kalbin ince kaslardan oluşan orta tabakasidır.Bu kaslar kalbin kontraksiyonuna neden olurlar.Kalp kası çizgilidir fakat istem dışı çalışır.Myocard atrıumlarda çok ince ,ventriküllerde ise çok kalındır

Endokard; Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar.
Kalbin Boşlukları
Kalbin dört büyük boşluğu vardır.Üstte bulunanlar atriumlar ,altta bulunanlar ise ventriküllerdir
Kalbin Boşlukları
Sağ atrium; kalbin sağ arka tarafını oluşturur.Vena cava superior ve vena cava inferior üst ve alt ekstremitelerden getirdikleri kirli kanı sağ atriuma boşaltırlar.Sağ atrium triküspit kapak ile sağ ventriküle açılır
Sağ ventrikül;kalbin ön kısmında bulunur.Vena cava superior ve vena cava inferiorla sağ atriuma gelen ve triküspit kapaktan geçerek sağ ventriküle gelen venöz kan ,sağ ventrikülün kasılmasıyla pulmoner artere atılır
Kalbin Boşlukları
Sol atrium;kalbin sol yan tarafında bulunur.Sol atriuma akciğerlerden oksijenlenmiş kanı getiren dört tane pulmoner ven açılır.Sol atrium ise mitral kapak ile sol ventriküle açılır
Sol ventrikül;kalbin sol yan ve arka tarafında yer alır.Duvarı en kalın olan kalp boşluğudur.Vena pulmonalislerle akciğerlerden gelen temizlenmiş kanı sol atriumdan mitral kapak aracılığıyla sol ventriküle açılır.Sol ventrikülün kasılmasıyla da aortaya atılır
Kalbe Gelen ve Kalpten Çıkan Büyük Damarlar
Kalbe giren damarlara ven ,kalpten çıkan damarlara ise arter adı verilir.Venler kirli,arterler temiz kan taşırlar.Vena pulmonalisler ve arteria pulmonalisler bu kuralın dışında kalan damarlardır.Vena cava superior, üst ekstremite baş ve boyun ,vena cava inferior ise alt ekstremitenin venöz kanını sağ atriuma getirir

Kalbe Gelen ve Kalpten Çıkan Büyük Damarlar
Sağ ventrikülden arteria pulmonalis çıkar.Adı arter olmasına rağmen kirli kanı taşır ve bu kirli kanı temizlenmek üzere akciğerlere götürür. Arter denmesinin nedeni kalpten çıkan damar olması ve duvar yapısından kaynaklanmaktadır.Sol atriuma akciğerlerde temizlenen kanı getiren dört tane pulmoner ven vardır.Kalbe girdikleri için ven adını alan bu damarlar temiz kan taşırlar.Sol ventrikülden temiz kanı vücuda dağıtacak olan en büyük arteri aorta çıkar.
Kalbin Arterleri ve Venleri
Kalbin kendi dolaşımına koroner sirkülasyon denir.Kalbin arterleri koroner arterler olup myokard tabakasını beslerler.Koroner arterler aort kapağının hemen önünden sağlı sollu iki tane olmak üzere çıkar.Bunlar;
Sağ ve Sol koroner arterler,kalbin epikardiyal yüzeyi üzerinde seyrederler
Kalbin Arterleri ve Venleri
Sol koroner arter; LMCA(Left Main Coroner Arter)olarak çıkıp ,LAD (Left Anterior Desending) ve sircumflex olarak iki kısma ayrılır.LAD apexe kadar uzanır ve sol ventrikülün gerçek ön duvarını ,septumun 2/3 ön kısmını besler.Circumflex arter ,sol atrium ve ventrikül arasında oluğun üzerinde seyreder ve sol ventrikülün yan ve arka yüzeyini kanlandırır

Kalbin Arterleri ve Venleri
Sağ coroner arter ,sağ atrium ile sağ ventrikül arasında ilerler.Eğer koroner arter ya da dallarından biri herhangi bir nedenle tıkanacak olursa o damarın beslediği alan kansız kalır.Kansız kalan sahadaki doku ölür,nekroz oluşur.Bu olaya enfarktüs denir

Kalbin Arterleri ve Venleri
Kalbin venleri,arterlerine paralel seyreder, koroner sinüs denen büyük myocard venine dökülürler.Koroner venüller ve venler birleşerek koroner sinüsü oluştururlar.Koroner sinüsde kanını sağ atriuma boşaltır
Kalbin Arterleri ve Venleri
Kalbin vurum hacmi;Her sistolde ventrikül tarafından damarlara atılan kan miktaridır.Yaklaşık olarak 70 ml dir.
Kardiak Out-put(kalp debisi);Bir dadikada her ventrikülden pulmoner ve sistemik sirkülasyona atılan kandır
Kardiak Out-put=vurum hacmi*dakikada vurum sayısı olarak hesaplanır.Yaklaşık olarak 5040 ml dir
KALBiN iLETiM SiSTEMi
Kalbin kasılarak kendisine gelen kanı pompa gibi davranarak fırlatması elektrik akımları sayesinde kasılması ile olur. Bu akımlar milivoltlar düzeyindedir. Bu akımlar ancak özel cihazlarda yükseltilerek (amplifiye edilerek) kayıt edilebilir hale getirilebilir (elektrokardiyogram veya EKG)
KALBiN iLETiM SiSTEMi
Bir kalp atımı, kalbin sağ Atriyumunun üst taraflarında bulunan ve sinoatrial (veya sinüs) düğüm adı verilen özelleşmiş bir hücre demetinden oluşan bölgenin elektriksel bir uyarı çıkarması ile başlar. Burası primer uyarı odağidır. Bu bölge kalbin doğal pili olarak bilinir (pacemaker).bu bölgeden dakikada 60-100 uyarı çıkar
KALBiN iLETiM SiSTEMi
Sinüs düğümünden çıkan bu uyarı kalbin her iki atrium boyunca ve aşağıya doğru yayılır ve atriumlar kasılarak içlerindeki kanı ventriküllere gönderirler. Daha sonra uyarı atriumlar ile ventriküller arasında bulunan başka bir özel bölgeye; atrioventriküler (AV) düğüme gelir. Elektrik iletisi karıncıklara ulaştırılmadan önce atrioventriküler düğümde kısa bir süre bekletilir. Böylelikle atriumlar ve ventriküller aynı anda kasılmaz.
KALBiN iLETiM SiSTEMi
Atriumların kasılması bittikten sonra His-Purkinje sistemi adı verilen bir elektriksel ağ ile uyarı tüm ventriküllere yayılır ve kasılarak içlerindeki kanı akciğerlere ve aort yoluyla vücuda pompalarlar.
KALBiN iLETiM SiSTEMi
Sinüs düğümü tekrar başka bir uyarı çıkararak yeni bir döngüyü başlatır. Normalde sinüs düğümünden dakikada 60-100 cıvarında uyarı çıkar. Bu da kalp hızını oluşturur
ELEKTROKARDiYOGRAM
Kalbin her siklusundaki elektriksel aktiviteyi büyüterek hareket eden bir kağıt üzerine kaydeden cihaza elektrokardiyograf, elde edilen traseye elektrokardiyogram, kayıt ve yorum işlemine de elektrokardiyografi denir
ELEKTROKARDiYOGRAM
TARiHÇE
EKG’nin temeli ilk kez Galvani tarafından deneysel olarak kas kasılmasının elektriksel deşarjı ile meydana geldiğinin gösterilmesiyle atılmıştır. Kalbin elektriksel akımları ise ilk defa 1876’ da kaydedilmiştir. EKG ile çeşitli aritmiler 1909’da yazdırılmış ve akut myokard infarktus örneği Eppinger ve Rothberger tarafından aynı yıl tesbit edilmiştir. Direkt yazdırma sistemi 1950’li yıllarda gerçekleştirilmiş ve EKG rutin klinik kullanımına girmiştir.
ELEKTROKARDiYOGRAM
EKG’NiN TEMEL iLKELERi
EKG cihazı uzun yıllar tek bir derivasyonu tek bir şerit halinde kaydederken günümüzde programlı cihazlarda kağıt hızı rtim ve komplekslerin boyları gibi özellikler otomatik olarak ayarlanıp 3 veya 12 derivasyonu aynı anda kaydedebilmektedir.
EKG kağıtları cihaza göre dar veya uzun şerit yada sayfa kağıt şeklindedir.Kağıt ne tür olursa olsun üzerindeki küçük ve büyük karelerin boyutları aynidır.EKG kağidı üzerinde bulunan küçük karelerin her biri 0.04 sn, büyük karelerin her biri 0.20 sn’dir
ELEKTROKARDiYOGRAM
ELEKTROTLAR VE YERLEşTiRiLMESi
Göğüs ve ekstremite olmak üzere iki çeşit elektrot mevcuttur.Ekstremite elektrotları kol ve bacaklara, göğüs elektrotları da 6 tane olacak şekilde göğüs duvarına yerleştirilir.Rutin elektrokardiyogramda elektrotlarla kaydedilen derivasyonlar iki gruba ayrılır:
ELEKTROKARDiYOGRAM
1.FRONTAL/ÖN DÜZLEM Derivasyonları:
6 ekstremite derivasyonu vardır.
a)Bipolar Ekstremite derivasyonları:Kısaca i-ii-iii olarak yazılır.
D1:Pozitif elektrot sol kola ,elektrokardiyografiye bağlı negatif elektrot ise sağ kola bağlanır.Bu derivasyon iki kol arasındaki potansiyel farkı yansıtır.
D2:Pozitif elektrot sol bacağa ,elektrokardiyografiye bağlı negatif elektrot ise sağ kola bağlanır.Bu derivasyon sağ kol ile sol bacak arasındaki potansiyel farkı gösterir.
D3:Pozitif elektrot sol bacağa ,elektrokardiyografiye bağlı negatif elektrot ise sol kola bağlanır.Bu derivasyon sol kol ile sol bacak arasındaki potansiyel farkı gösterir.
ELEKTROKARDiYOGRAM
b)Unıpolar Ekstremite derivasyonları:
Sağ kola ,sol kola,sol bacağa yerleştirilen elektrotlara bağlı teller birleştirilirse Wilson’un santral terminali olarak adlandırılan ortak bir uç elde edilir.Kapalı bir devreyi oluşturan üç yük arasındaki farkların sıfır olacağını bildiren Kirchoff yasasına göre ,bir kalp siklusunun alınabilecek tüm noktalarında ,sağ koldaki ,sol koldaki ve sol bacaktaki potansiyel değerlerinin toplamının sıfır olması gerektiğinden ,santral terminalin kalp siklusu boyunca sıfır potansiyel ölçmesi beklenir.Bu niteliği ile duyarsız bir ortak elektrot gibi davranan santral terminal,elektrokardiyogra
fın negatif ucuna takılır ve aygıtın pozitif ucuna bağlı araştırıcı elektrot sırası ile sağ kola,sol kola ve sağ bacağa yerleştirilir ve karşılıklı olarak VR,VL,VF derivasyonları elde edilir.Derivasyonlar adlandırılırken önlerine konan ‘a’ harfi ‘augmanted’ yani güçlendirilmiş anlamı taşımaktadır.Ayrıca ‘V’ voltaj , ‘R’ sağ kol , ‘L’ sol kol ve ‘F’ harfi de sol bacağı temsil eder.
ELEKTROKARDiYOGRAM
2)HORiZANTAL /YATAY DÜZLEM DERiVASYONLARi
A)Kalpteki elektriksel aktiviteyi yatay düzlemde;önden arkaya,arkadan öne,sağdan sola,soldan sağa uzanan boyutlarla yansıtır.V1,V2,V3,V4,V5,V6
olmak üzere 6 derivasyon vardır.
B)Horizantal düzlemde kalbin arka bölümü incelenmek istendiğinde V7,V8,V9 derivasyonları çekilir.
C)Özellikle sağ ventrikül incelenmek istendiğinde ise V3,V4,V5,V6 derivasyonları sağ taraftaki simetrik yerlerine yerleştirilir.
V1:Pozitif elektrot ,sternumun sağ 4. interkostal aralık ile kesiştiği yere yerleştirilir.
V2:Pozitif elektrot ,sternumun sol 4. interkostal aralık ile kesiştiği yere yerleştirilir.
V3:V2 ile V4 arasına yerleştirilir.
V4:Pozitif elektrot ,sol midklavikuler hattın 5. interkostal aralık ile kesiştiği yere yerleştirilir.
V5:Pozitif elektrot ,ön koltuk çizgisinin 5. interkostal aralık ile kesiştiği yere yerleştirilir.
V6:Pozitif elektrot ,arka koltuk çizgisinin 5. interkostal aralık ile kesiştiği yere yerleştirilir
ELEKTROKARDiYOGRAM
EKG ÇEKiMi
a)Hastanın rahat bir şekilde uzanması ve gevşemesi sağlanır.
b)Derideki elektriksel direnci azaltmak amacıyla elektrot yerlerine jel sürülmeli
c)Ekstremite elektrotları kollarda el bileklerinin iç kısmına ,bacaklarda ise ayak bileklerinin iç kısmına yerleştirilir.Ekstremite amputasyonu olan kişilerde elektrot kesik olan bölümün üst tarafına yerleştirilir.
d)Standart çekilen bir EKG’de çekim hızı 25mm/s olarak ayarlanır.
e)Standart çekilen bir EKG’de dalga boyu 1Mv dir.
f)Göğüs derivasyonları uygun yerleştilir.


 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Sağlık Haberleri haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
E-Mail Bülten Kaydı
- -
İl ve Halk Sağlığı Müdürlükleri Birleşmeli mi?
EVET
HAYIR
KESİNLİKLE BİRLEŞMELİ
FİKRİM YOK
Personel Sağlık Haber | PersonelSaglik | Sağlık Personelinin Sesi Haber Platformu
© Copyright 2009 - 2014 Personel Sağlık Haber. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.
PERSONEL
Türk Sağlık-sen
Sağlık Personeli
Personel Sağlık
SAĞLIK
THSK
TKHK
Sağlık-sen
SİYASET
Memurlar
Sağlık Bakanlığı
Mehmet Müezzinoğlu
KURUMSAL
Reklam
Kadromuz
Haber Gönder
LİNKLER
My Memur.Com
Memurdan Al Sat
Personel Sağlık TR
Yandex.Metrica